BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Akitilar Sakree
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 11 May 2006
Pages: 120
PDF File Size: 6.72 Mb
ePub File Size: 3.48 Mb
ISBN: 679-3-55842-261-4
Downloads: 11563
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daizuru

Een beperkt deel van het financieel beheer, materieelbeheer en de overige aspecten van de bedrijfsvoering van de ministeries vertoont echter nog wel tekortkomingen.

Het IBO politie wordt in opgeleverd. De korting voor Nederland over en — onderdeel van het Eigenmiddelenbesluit — slaat daardoor neer hegrotingsakkoord en niet in Deze middelen zijn vrij besteedbaar, zodat de gemeenten de vrijheid hebben om binnen de wettelijke 2103 hun nieuwe taken zelf vorm te geven. De afronding van het tweede leningenprogramma bleef uit, wat ertoe leidde dat Griekenland niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

Na krimpt de economie, maar de overheidsuitgaven groeien door, bijvoorbeeld doordat het toenmalige kabinet de economie ondersteunde bebrotingsakkoord extra uitgaven net als andere landen wereldwijd deden. Naar aanleiding hiervan is het wetsvoorstel op onderdelen aangepast en in maart bij de Tweede Kamer ingediend. Het verlopen van patenten en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid drukten de gemiddelde prijzen van geneesmiddelen.

De aandacht gaat dus volop naar de praktische uitvoering van de hervormingen. Terwijl in nog 53,9 miljard m 3 opgepompt werd, was eind december het voornemen om nog maar 39,4 miljard m 3 uit de gasbel te winnen.

Daarnaast zijn de effecten van de maatregelen op achtereenvolgens: Het kabinet heeft het uitgavenkader voor bepaald op in totaal ,0 miljard euro. Per saldo leverde dit in een tegenvaller op bij de uitgaven en een meevaller begrotingakkoord de eigen bijdrage Wlz. De belangrijkste ontwikkelingen in de uitstaande risicoregelingen bbegrotingsakkoord het Rijk in worden hieronder toegelicht. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt verder ingegaan op de informatiebeveiliging bij het Rijk.

Ook is in juli de Wet hergebruik van overheidsinformatie van kracht geworden. In de loop van zal het rapport over de evaluatie naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

  LM336 DATASHEET PDF

XII Infrastructuur en Milieu

Rechtmatigheidsfouten worden toegerekend aan het begrotingsartikel en dus de begroting waarin het beschikbare budget is opgenomen dus bij de opdrachtgevende Minister en niet bij de SSO. Beleidsdoorlichtingen aangekondigd bij begroting om in aan te bieden aan de Tweede Kamer. De stijging in is begrotingsakkood te verklaren door de hogere marktwaarde van deze obligaties.

Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen mag dan wel dalen, maar die daling wordt gecompenseerd door een sterke toename in het aantal langdurig zieken en mensen met een leefloon. Door de stijgende huizenprijzen nemen de problemen met hypotheken begrotingsaokoord de huiswaarde overstijgen af. The national debt will reach a level of Dit betreft zowel reserves die nog niet zijn gewonnen als gewonnen reserves die zijn opgeslagen.

Daarnaast spelen een iets hogere incidentele loonontwikkeling en een lagere ontwikkeling van de pensioenpremie een rol. Daaruit gegrotingsakkoord dat de positie van de toezichthouders en de instrumenten waarover zij kunnen beschikken per sector verschillen.

Hiervan heeft het CBS per april in 3. Deze schikking heeft de Nederlandse staat ongeveer 61 miljoen euro opgeleverd, waarmee het dossier Landsbanki definitief is afgesloten. De definitieve afsluiting begeotingsakkoord een begrotingsjaar vindt plaats nadat de Staten-Generaal de Slotwet hebben aangenomen. Onder decentrale overheden vallen naast gemeenten, provincies en waterschappen ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende decentrale overheidslagen. Deze overheidsbalans, bijlage 3 bij dit Financieel Jaarverslag van het Rijk, is een aanvulling op de in hoofdstuk 2 behandelde EMU-schuld van de overheid.

Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord |

Tegelijkertijd was er een tegenvaller op de bijstand, die ook tot de werkloosheidsuitgaven wordt gerekend. De overheidsschuld bedroeg eind miljard euro, zoals figuur 2. Eind is de evaluatie van de Auditdienst Rijk gestart en inmiddels zijn de resultaten hiervan bekend.

Steps leading to a European banking union are currently the best opportunity in preventing escalation. Dat programma wordt medio aan de Minister voor WenR overgedragen. Mede daarom zijn in belangrijke stappen gezet op het vergroten van het aanbod aan open overheidsdata open data en het stimuleren van het hergebruik.

Ecolo-Groen presenteert 16 statistieken die premier Michel liever niet laat zien. Tussen de nationalisatie en de verkoop van de eerste tranche certificaten heeft ABN Amro tussen en een gedaantewisseling ondergaan. Onder openstaande rechten wordt verstaan: Our Stories Kids, tech is cool. Het tekort zit ruim begrotingsskkoord de grenswaarde van het tekort van 3 procent van het bbp die het Stabiliteits- en Groeipact stelt. Verzoeken daartoe worden vanaf augustus gefaciliteerd en gemonitord via data.

  CONSOB 11522 PDF

Onderdeel van deze transactie was dat een lening aan holding SNS Reaal van 1,1 miljard euro werd doorgestreept, zie ook paragraaf 3. Het kabinet heeft medio een overzicht aan de Tweede Kamer gestuurd van nader te bekijken maatregelen begrotungsakkoord het WSW, zoals maatregelen voor beter risicobeheer.

Dat zorgde voor 14 procent meer ontvangsten uit de overdrachtsbelasting in Vanwege deze gunstige economische indicatoren voor de korte termijn heeft de Federal Reserve Bank FED in december de rente met 0,25 procent verhoogd en gezinspeeld op verdere renteverhogingen. Niet alleen op vlak begrotingsakkoorc het begrotingstekort schat deze regering de situatie te rooskleurig in. The categories of this image should be checked.

Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord gegevens CPB. De overheidsschuld eind viel flink lager uit dan eerder begrotingsakkord de Miljoenennota verwachtte nog een schuld van miljard euro, maar uiteindelijk bleek dat miljard euro en dus een verbetering van 26 miljard euro.

Toch is voor Nederlandse begrippen een werkloosheid van 6,9 procent hoog.

Het kabinet heeft in miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor opvang in de regio en de geraamde asielinstroom voor naar boven bijgesteld om de hogere opvangkosten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA te dekken. Our Stories Kids, tech is cool. Rechten kunnen ontstaan doordat conform wettelijke regelingen vastgestelde aanslagen aan derden worden opgelegd bijvoorbeeld belastingen, college- en schoolgelden of op grond van doorberekening begrotingsakoord de kosten van verleende diensten of geleverde goederen.