IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Mezirr Zuzragore
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 7 December 2018
Pages: 206
PDF File Size: 13.28 Mb
ePub File Size: 5.70 Mb
ISBN: 235-7-46106-491-8
Downloads: 66837
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zugore

O, defelerla respublika, ittifaq ve beynelxalq konfranslarda meruzalorla Grxri etmigdir.

Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi

Rusiyantn iqtisadgr alimleri terefinden bu ig bazar mr. Onun elmi rahberliyi vs bilavasite iitirak ile “Demoqrafik inklgaf va amak ehtiyatlanndan istifade” adh maqsedli proqram iglonib hazlrlandt’ Bu, muttafiq respublikalarda hamin problema hesr edilmig ilk maqsedli proqramlardan idi. Olasgorovun elmi, elmi-tegkilati ve pedaqoji fealiyyetinin btjtun taraflariini tam zenginliyi ilo igrqlandtrmaq mtimkijn deyildir.

Ordu srralannda xidmet etdikden sonra bir mtiddet oz ixtisasr uzre istehsalatda iglemig, ci ildan ise Azerbaycan Dovlat Plan Komitesinin Elmi-Tedqiqat iqtisadiyyat institutunda kigik elmi i99i, bag elmi iggi iglemig ve cr ilden,su iqtisadiyyati ve su tesarrtifatr tikintileri” bolmesina rehbedik etmigdir.

Bunyadzade adrna Azerbaycan Xalq TeserrUfatr institutunu ferqlenma diplomu ile bitirmigdir ci illerda Umumittifaq Elmi Tadqiqat Layiha Texnoloji institutunun Azerbaycan f ilialrnda iglamig, ordu srralannda xidmet etmigdir cu illarda D. Alimin sohiyya xidmetinin planlagdlrrlmasl, ona aynlan xarclerin dinamik artrmrnrn tamin edilmesi, demoqrafik inkigaf gostoricilorinin yaxqrlagdrnlmasr istiqamotlari bareda tutarh elmi aragdrrmalannrn naticolen bu giin ilgun daoz aktualfi0rnrsaxlayrr.

Ona ci ilda iqtisad elmleri namizedi, ci ilde iqtisad elmlari doktoru alimlik derecesi, ci ilde ise professor elmi adt verilmigdir. Bu baxmdan onun kond tasorra.

Musayevin m-onoqrafiya ve’oigar elmi aserlarindon tadqiqatgtlar, mlitaxossisler, darslik ve ders vesii erinoen ise respublikanrn tahsil muessisoleri genig istifade dkvlet. Samedzade,iqtisadi mtisteqillik biza nedan otrir lazrmdrr? Alimin asas elmi istiqametlarindan birini maddi-texniki bazastntn’ kanj ahalisinin heyat tarzinin yuksaldilmasi, sehiyyonin iqtisadi oioutemtari teskil edir. Hasenov va i a. Sahiyyanin inkigafl ictimai istehsalln inkiqaftna, onun semereliliyina bilavasitatosir edir.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer – PDF Files

Milli Maclisin eksperti kimi,torpaq islahatr haqqrnda”, tenzimlenmexi haqqrnda, va digor qanun ‘iry-it elarinin hazrrlanmasr iqindo yaxtndan igtirak etriekle “qr”. O, ci illorda S. Mtiasir rahberin faaliyyot dairasi olduqca qoxgaxeli va ahatelidir. Qox gekmir ki, B. Hazrrda 5 nafar aspirant ve dissertanttn elmi rehbaridir. Oliyevin 4 fevral cu il tarixli,naxgrvan Muxtar Respublikasnrn 75 illiyinin kegirilmesi haqqrnda, sarencamr esasrnda,naxgtvan statistika guzgusilnda” tarixi-statistik mecmua haztrlantb 9ap edilmig, Azerlcaycan Respublikasr Dovlat Statistika Komitesi ile Azeibaycan EA Reyasot Heyetinin birga qeran ile, ci iller Azeibaycan Respublikaslnrn Dovlet Statistika Sisteminde islahaflann apanlmasrna dair dovlat proqramr” iglenib hazrrlanmrg, Ukrayna Elmlar Aiademiyasr ile koordinasiyada “Ohalisakinliyinin sosial-iqtisadi problemleri, ve s.

  2778A WRITING QUERIES USING MICROSOFT SQL SERVER 2008 TRANSACT-SQL PDF

Ajayeva tejqrqatgrtrq foaliyyati ile pedaqoji va ictimaj faatiyyotj tizvi siretda a”f”-f”i,otr”n alimdir. Orta maktobi bitirdikdan sonra o, iki il istehsalatda – Dalmammadli Pambtqtomizlama zavodunda fehle iglamig va ‘cr ilda Azerbaycan Kond ToserrUfatl institutunun AKTi kand tesarrufatlnln.

Alim genig takrar istehsaltn intensiv formagntn ‘fr-niru”tini ve ilkin sartlaiini agmlg vo genig takrar istehsaltn bu tipinin i”tl”j;-q”nunruau qargrhqh alaqesini gostarmigdir’ o’ m.

Dtigrincosi derin, fikri aydrn, montiqi guclu, erudisiyasr genig, hafizasi qibteedici idi. Nadirov hamiga respublikamtzda geden iqtisadi hadise ve prosesleri derinden duymug, iqtisadiyyattn somarcli inkiiafr menafeyinin iqtisad elmi qargtstnda qoydulu problemlori vaxttnda derk etmig va onlann helli yollannr oz.

Allahverdiyevin daiin dtigtincalerinin mahsuludur. Ailelidir, iki ovladt var. Olke seviyyasinda aqrar sahonin problemlarina hosr olunan miigaviralerin aksoriyyotinin igtirakgrsr olan A.

Yani xalqlmrzrn adrnr muxtelif sem ara yonaldanlere tutarl eiml cavab vermak laztm gslirdi O vaxtlar respublika erazisindaki senaye muessisalerinin 90 faizi ittifaq tabeliyinde idi. Aragdrrdrgr problemler Uzra Azarbaycan televiziyas va radiosu dovlt dofalarla Qrxtg etmigdir. Axundov nainki respublikamrzda, hemginin kegmig sovet mekanrnda Azerbaycan iqtisadqrlannrn tenzimlenmeso tamsilgisi olmugdur.

Son 35 il erzinde A. Valiyev va homkarlan 42 g. Babayevin hemsedrliyi ila bijtrin ali mekteblarin tolebalari terafindan istifado olunan respublikamrzda yegana,lqtisadi nozeriyya” darsliyi hazrrlanmrg ve gap olunmugdur. Zergerov omrunun son illerinda Elmlar Akademiyasrnrn ictimai elmlar bolmosinin akademik-katibi vezifesinda gallgrdi. Orconikidze adtna Moskva idareetmo institutu doktorantuiasrna qebul olylmu! O, tedqiqatlarrnda inandrncr fakflirta stibut “Aiiai ti, respublikanrn kond tosorrrifattnrn strukturu tekmillegdirilmalidir, onun.

Tenzimlemesi tadqiqatgr-iqtisadgr kimi yetigib formalagmasrna mi]sbot tosir gosterdi. Muradov 35 ildon arttqdtrki, elmiyaradtcrltqla yanagr, ham do respublikamrzrn bir slra ali tehsil mtiessiselerinda ;siyasi iqtisad”, “iqtisadi nezorirye”,,demoqrafiya,,,emayin lqtisaliyyatr ve.

Adrgozalov tikinti kompleksinin inkigafrna tesir gosteron bir srra problemlerin halli ile alaqedar genig tadqiqat iglari ila da me9! Sahonin iqtisadiyyatt, Su teserrufatl ve hidrotexniki tikin larin iqtisadiyyat fenlarindan mrihazira va meglele darslerini apanr, tadrisin birsrra digar meselelerile alaqedar iglar yeiine yetirir.

  AR 740-26 PDF

Qtinki planh sosializm camiyyatinda har iqtisaii problemi agrb gostarmak, soztjn asl manastnda qeyri-mtimktin idi. Kagutinin redaktorluou ilo orta ixtisas maktoblori Uqrin buraxllmrg “Siyasi iqtisad” dersliyinin 30 q.

Kegan dovr ozinde 16 d;kto;luq va 43 namizedlik dissertasiyastntn mudafi si ile olaqedar respublika ve digar MDB olkolarinda rasmi opponent olmugdur.

Mehz buna gora da rehberlik etmok – daim axtangda olmaq, oyrenmek va eynizamanda oyrotmek elmidir. Bela ki, dissertasiyada ali maliyye nazarot orqanr hesablama palatasr vayaxud olkenin bag auditor aparatt dovlet blldcesinin moxaric hissasino nazaret funksiyalaflntn iqyisadiyyatin edildiyi bir qrup kimi tedqiq olunmug, respublikamlzda dovlet budcosinin xerclenmasina nezaret eden orqan hesablama palatast yaradtlmasr ile bu ideya ozijnu real hoyatda sijbut elmigdir.

Samadzade Azerbaycan iqtisadqrlar ittifaqrnrn sedri kimi de gox laydah iglar gor0r cu illardo Z Samedzade Avrasiya Fondunun bir neqa qrantlnln sahibi olmuqdur’ Tenzimlnemesi uzun iiler boyu ham da “Azarbaycan Xalq Tasentifatl” iurnahntn ba9 i”-jrttoru, Azerbaycan xalq Tasarriifatl lnstitutunda dissertasiya mi.

Respublika qazeflerindo da ,Azorbaycan,, “Xalq qazeti”, “iqtisadiyyat” meqaleleri derc olunub.

Ohmed Mahmudov kegmig Sove er Ittifaqrnda 9ox hormoti olan bir iqtisadgfalim, mrihtlm elmi merkezin rahbari kimi tanrnlrdr.

Sumbatzadonin “”ri adr ila balltdtr’ Bubaxrmdanbutiinxalqlmlzln,xiisusileonunictimaiyyetliinasllq arlliu” f'”rfi olan ve iqtisadiyyattin illardo tadqiqina boytlk ehtivac irrrl'”,””s”vi “”cib problemini yada salmaq yerina dug rdi’ xatrlanan i. Ataqov idaraetmaya hemiga ciddi yanagmtqdtr’ on,in q”nu.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Aqil Oliyev kegmig SSRI makantnda, o climladan respublikamtzda sahiyyenin iqtisadilyatt problemlari ila mag0ul olan ilk iqtisadqt alimlardondir. Bu saha ila baqli-6,onoqrziiyu r”. Atagov a yaxln derc edilmig elmi asarlerin mtlallifidir’ Bunlardan Uqti monoqrafiya “Yeni tesarrufatqlhq goraitinde Azerbaycan Respublikasr rayon aqrar-sanaye kornplekslorinin struktur dayigikliklarinin idaro olunmaslnln iqtisadfriyazi modellari”‘ Bakt’ “Azemagr”,12,0 Q.

NaJirovun gelecak heyat ve fealiyyatini qabaqcadan ve homigalik. Ailahverdiyevin boytik rol oynadrgr demoqrafiya va emok ehtiyaflan elmi moktobinin inkigaftna komok etmlq, yeni tedqiqat istiqamoflarinin, o cilmlodan iqtisadi tareqqi ile magoulluoun strukturu, omak ehtiyatlannrn saha ve.